Regulamin

Wydawnictwa Tibum świadczenia usług i sprzedaży przez środki porozumiewania się na odległość

Regulamin obowiązujący od dnia 10.04.2017r.

Termionologia:

Serwis internetowy – prowadzony przez Wydawnictwo Tibum z siedzibą w Katowicach zestaw stron i podstron internetowych wraz z mechanizmami dostępowymi i oprogramowaniem znajdujący się pod domeną www.tibum.pl

Użytkownik – osoba lub mechanizm programowy korzystająca z w/w serwisu internetowego.

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna;

   1. Właścicielem i administratorem danych serwisu internetowego www.tibum.pl (zwany dalej “e-sklep”), jest:
    Wydawnictwo Tibum z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/4; 40-057, Katowice; tel. +48 607974977 ;
    e-mail:biuro@tibum.pl NIP 634-194-60-17 (zwane dalej “Tibum”).
    Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w e-sklepie przez Tibum.
   2. Poprzez e-sklep Tibum prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów t.j książek, drewnianych parawanów Kamishibai, akcesoriów do Kamishibai i publikacji w wersjach “papierowej” i elektronicznej (towarów). Tibum prowadzi także sprzedaż usług za pośrednictwem e-sklepu. Poprzez e-sklep Tibum informuje swoich klientów i odbiorców treści o oferowanych produktach i usługach oraz może informować o przedmiocie swojej działalności. E-sklep obsługiwany jest przez upoważnione przez Tibum osoby.
   3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
   4. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie www.tibum.pl internetowej są własnością Tibum lub Tibum korzysta z legalnie udzielonych licencji i zgód na ich wykorzystanie. Są one chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.).
   5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze e-sklepu i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Złożenie zamówienia w e-sklepie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
   6. Tibum zastrzega sobie prawo monitorowania, archiwizacji i rejestracji korespondencji prowadzonej przez środki porozumiewania na odległość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
   7. Wysłanie materiału w celu opublikowania w e-sklepie niesie ze sobą równoczesną akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie materiału w Internecie oraz na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).
   8. Użytkownik wysyłający do Tibum materiał oświadcza, że posiada do niego wszelkie prawa autorskie. Użytkownik wysyłający do Tibum materiał zapewnia, że opublikowanie materiału w e-sklepie nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, własności intelektualnej, prawa do ochrony wizerunku. W razie zgłoszenia w tym zakresie w stosunku do właściciela e-sklepu jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, użytkownik pokryje wszelkie koszty poniesione przez Tibum oraz przejmie na siebie odpowiedzialność wobec zgłaszającego roszczenie.
   9. Użytkownik wysyłający do Tibum materiał udziela Tibum nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji niewyłącznej do korzystania z materiałów oraz wykorzystywania (rozpowszechniania i udostępniania) wizerunków osób utrwalonych w materiale na wszystkich polach eksploatacji. Na życzenie autora pod tekstem umieszczane będzie jego imię i nazwisko.
   10. Tibum może odmówić opublikowania informacji przez użytkownika w serwisie (e-sklep) lub ją usunąć, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że:
    naruszają praw autorskie; obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie; zawierają wulgaryzmy; zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; obrażają osoby publiczne; nie wiążą się tematycznie z profilem e-sklepu. Tibum ma prawo wprowadzić w tekstach użytkowników poprawki korektorskie i redakcyjne. Honoraria autorskie za niezamówione teksty nie będą wypłacane.
   11. Użytkownik e-sklepu może zamieszczać komentarze i oceny w wybranych częściach serwisu. Tibum ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami w wybranych częściach serwisu.
   12. Ceny wyświetlane na stronach internetowych e-sklepu wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek od towarów i usług VAT (ceny brutto).
   13. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które zostają doliczone do wartości zakupionego towaru. Ostateczny koszt zamówienia produktów obejmuje cenę produktu /-ów oraz ich koszty dostawy.
   14. Czas realizacji zamówień dostaw produktów w e-sklepie wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
    Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.
    O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego produktu Tibum powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
   15. Wysyłka zamówionych produktów jest realizowana na bieżąco.
    Produkty wirtualne są dostępne 24 godziny na dobę,  z wyjątkiem sytuacji, gdy przydzielenie dostępu dla klienta do pobrania produktu, jest zależne od dodatkowej akceptacji zamówienia przez Tibum.
   16. Zamówione produkty dostarczane są na terenie Polski za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
    Tibum nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.
    Przesyłki zagraniczne realizowane są wg cenników firm kurierskich lub Poczty Polskiej dla przesyłek zagranicznych.
   17. Zamówione produkty można również odbierać osobiście, po wcześniejszym potwierdzeniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przez klienta i Tibum terminu odbioru  w siedzibie lub z magazynu Tibum.
   18. Koszty przesyłki towaru są ponoszone przez klienta. Koszty przesyłek zawiera cennik przesyłek stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1).ZAŁĄCZNIK nr 1:
    Sposób dostawy przesyłkiCena brutto (z VAT)
    Przesyłka krajowa (PL) pocztowa (dla wysyłki opłaconej z góry)14 zł
    Przesyłka krajowa (PL) kurierska (dla wysyłki opłaconej z góry)19 zł
    Przesyłka krajowa (PL) za pobraniem kwoty zamówienia (realizowana przez firmę kurierską)25 zł
    Przesyłka poza granice PL (pocztowa lub kurierska)wg cennika operatora logistycznego (na zapytanie) * moduł automatycznej kalkulacji cen wysyłek zagranicznych w trakcie opracowania i testów
   19. Ceny usług nie obejmują kosztów towarzyszących realizacji usług, np. takich jak:
    dojazd, zakwaterowanie osób reprezentujących Tibum podczas świadczenia usług zamówionych poprzez e-sklep,
    które zostają doliczone do wartości zakupionych usług na podstawie indywidualnych kalkulacji.
   20. Tibum zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów i usług. Informacja o zmianie cen będzie zamieszczona w e-sklepie.
   21. Wszystkie zakupy dokumentowane są paragonem, a na życzenie Klienta fakturą VAT.
    Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać dane oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
    lub numer identyfikacyjny płatnika podatku od towarów i usług VAT według przepisów dotyczących VAT EU.
    Prosząc o fakturę VAT, Klient automatycznie zgadza się na wystawienie jej bez podpisu.
    W przypadku zakupu produktów i usług faktura wysyłana jest na adres poczty elektronicznej (email) podany podczas składania zamówienia.
    Na prośbę klienta wysyłana jest faktura VAT w formie papierowej na podany adres do doręczeń produktów wraz z przesyłką zawierającą produkty.
   22. Zamówienia na produkty i usługi mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
   23. Dokonanie zamówienia w e-sklepie jest możliwe po wcześniejszej rejestracji, założeniu konta i zalogowaniu w systemie.
    Możliwe jest także dokonanie zamówienia bez rejestracji i zalogowania w systemie e-sklepu.
    Tibum zastrzega sobie prawo, w przypadku klientów niezarejestrowanych w systemie (zakupy “gości”), do ograniczenia dla nich dostępności informacji o produktach i usługach.
   24. Podstawowym warunkiem realizacji przez Tibum dokonanych zakupów jest prawidłowe podanie przez klienta jego danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem poczty elektronicznej ( e-mail) i numerem telefonu.
   25. Zamówienie produktu lub/i usługi polega na dodaniu go lub/i jej do koszyka i akceptacji wszystkich kroków w procesie zakupu.
    Informacja o zamówieniu jest wysyłana przez system na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej (e-mail).
   26. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest jego potwierdzenie przez Tibum dokonane pocztą elektroniczną (e-mail) z pełną informacją o zamówieniu.
    Warunkiem realizacji zamówienia, w przypadku wybrania płatności przelewem jest zaksięgowanie pełnej należności na rachunku bankowym Tibum.
    W przypadku braku wpłaty Tibum zastrzega sobie prawo do nie wysyłania towaru.
   27. Informacje znajdujące się na stronach e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
    Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach e-sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu /-ów (towaru) lub/i usługi na warunkach podanych w opisie produktu lub/i usługi.
   28. Moment zawarcia umowy sprzedaży towarów następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
   29. Moment zawarcia umowy zakupu usługi następuje w momencie ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Tibum.
    Ostateczne potwierdzenie zamówienia usługi zawiera nazwę usługi, termin jej wykonania, cenę usługi oraz indywidulanie wyliczone, na podstawie cennika, koszty towarzyszące realizacji usługi.
   30. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Tibum w ciągu trzech dni roboczych należy skontaktować się w formie elektronicznej: sklep[edytuj zostaw tylko “@”]tibum.pl.
   31. W e-sklepie Tibum obowiązują sposoby płatności:
    gotówką przy odbiorze produktu,  przelewem na rachunek bankowy ING 95105012141000009231330482, kartą kredytową i e-przelewem – zapłata dokonywana jest za pośrednictwem centrum rozliczeniowego PayPal lub/i PayU oraz tylko dla zalogowanych klientów instytucjonalnych płatność odroczona, z terminem płatności 14 dni od dnia dostawy produktów lub/i usług.
   32. Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar.
    Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub – w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych – nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Tibum gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Klient ponosi koszty odesłania towaru.
   33. W przypadku stwierdzenia przez klienta, po odbiorze przesyłki z produktem,  wad technicznych, jakościowych lub uszkodzeń mechanicznych egzemplarza produktu klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Reklamowany produkt należy niezwłoczne odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej do Tibum. Tibum nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
    Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie w miarę możliwości wymieniony na pełnowartościowy. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne.
    Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Tibum podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta. Jeśli nakład zareklamowanego produktu uległ wyczerpaniu, klientowi zostają zwracane pieniądze w ciągu 10 dni. Koszty poniesione w związku z zasadną reklamacją zostają klientowi zwracane na wskazane przez klienta konto bankowe.
   34. W przypadku zwrotu przesyłki (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez klienta adresem) nie następuje ponowne wysłanie produktu, o ile nie nastąpią sytuacje szczególne i klient nie wystąpi z prośbą ponownej wysyłki.
   35. Tibum zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w e-sklepie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie treści  obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
   36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271),
    Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

 

Zobacz także:

Polityka prywatności Wydawnictwa Tibum