Regulamin

  1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWA TIBUM

  2. WWW.TIBUM.PL

   • 1 DEFINICJE

   Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

   Konto –nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

   Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

   Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

   Regulamin – niniejszy regulamin.

   Sklep – sklep internetowy Wydawnictwo Tibum prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.tibum.pl

   Sprzedawca –  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

   Zofia Piątkowska-Wolska, Wydawnictwo Tibum z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/4; 40-057, Katowice; tel. +48 607974977

   e-mail:biuro@tibum.pl NIP 634-194-60-17

   • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

   Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/4, Katowice

   Adres e-mail: biuro@tibum.pl

   Telefon:  607974977

   • 3 WYMOGI TECHNICZNE

   Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

   • Urządzenie z dostępem do Internetu
   • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

   Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

   • 4 ZAKUPY W SKLEPIE

   Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

   Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

   Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

   Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje wszystkie dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

   Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

   Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

   Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

   Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto . W celu dokonywania zakupów w Sklepie założenie Konta nie jest niezbędne.

   • 5 PŁATNOŚCI

   Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

   Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

   Za pośrednictwem platformy płatniczej: Paypal

   Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

   W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

   Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

   Wszystkie zakupy dokumentowane są paragonem, a na życzenie Klienta fakturą VAT.

   Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać dane oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny płatnika podatku od towarów i usług VAT według przepisów dotyczących VAT EU.

   W przypadku zakupu produktów i usług faktura wysyłana jest w formie papierowej na podany adres do doręczeń produktów wraz z przesyłką zawierającą produkty.

   Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

   • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

   Termin realizacji zamówienia wynosi od 2-7 dni roboczych.

   W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

   W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

   Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

   Za pośrednictwem firmy kurierskiej

   • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
   • Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych
   • Koszty dostawy przesyłki

   Cena brutto (z VAT)

    
    
   Przesyłka krajowa (PL) kurierska (dla wysyłki opłaconej z góry)
   19 zł
   Przesyłka krajowa (PL) za pobraniem kwoty zamówienia (realizowana przez firmę kurierską)
   25 zł

   Przesyłka poza granice PL (pocztowa lub kurierska) – wg cennika operatora logistycznego (na zapytanie)

   • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

   • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   • Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
   • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
   • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres magazynu: ul. Agnieszki 13, 40-110, Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

   Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

   Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

   • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

   • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
   • 9 REKLAMACJE

   W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

   Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

   • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
   • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   • Żądać usunięcia wady

   Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

   Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres, ul. M. Skłodowskiej-Curie 43/4, 40-057. Katowice.

   Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

   Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie 2 Regulaminu.

   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

   W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

   Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

   Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

   Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

   Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   • 10 DANE OSOBOWE

   Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

   Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

   • 11 ZASTRZEŻENIA

   Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

   Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

   Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

   W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

   Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

   Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

   Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

   Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Wydawnictwo Tibum, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/4, 40-057, Katowice

   Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

   1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Data odbioru: …………………

   Imię i nazwisko Konsumenta: ………………………………………………………………………………

   Adres Konsumenta:

  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data …………………….

Zobacz także:

Formularz zwrotu

Polityka prywatności Wydawnictwa Tibum